Pogłębiamy Mid Season Sale! Dodatkowe -15% z kodem: EXTRA15. Tylko do 22.05

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH CARINII

§ 1.

1.Karta Podarunkowa CARINII (dalej: „Karta”) jest elektronicznym bonem towarowym
wydawanym przez Z.P.O. CARINII, 08-450 Łaskarzew, ul. Wolska 80, NIP: PL8261860220, REGON :
711791712 (dalej: „Wydawca”).
2.Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub
świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w bieżącej ofercie Wydawcy (dalej:
„Towary”), jednakże do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty.
3.Wartość początkowa Karty jest określana w złotych przy nabyciu Karty od Wydawcy i odpowiada
kwocie zapłaconej przez nabywcę Karty Wydawcy z tytułu nabycia Karty. Dostępne są Karty o
następujących wartościach początkowych: 50 zł, 100 zł, 250 zł i 500 zł. Nabywca Karty jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości
nabywanej przez siebie Karty najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.
4.Aktualną wartością Karty jest wartość początkowa Karty pomniejszona o wartość uzyskanych
przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 2 – ustalona na chwilę poprzedzającą
realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 2. Doładowanie Karty (zwiększenie jej
wartości) nie jest możliwe.
5.Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez
Wydawcę wydrukiem niefskalnym.
6.W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę Karta jest aktywna, co oznacza że
nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 2
powyżej.
7.Karty wydawane są w sklepach frmowych Wydawcy wskazanych w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu, a także mogą być nabywane za pośrednictwem sklepu internetowego
www.sklep.carinii.com.pl. Zmiana wykazu placówek handlowych Wydawcy oraz wskazanych wyżej
adresów internetowych może być dokonywana jednostronną decyzją Wydawcy poprzez
umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów internetowych) na stronie internetowej
www.carinii.com.pl.

§ 2.

1.Realizacja prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, może nastąpić w
sklepach frmowych Wydawcy określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a także
poprzez dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.sklep.carinii.com.pl. Zmiana wykazu
sklepów frmowych oraz wskazanego wyżej adresu internetowej może być dokonywana
jednostronną decyzją Wydawcy poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów
internetowych) na stronie internetowej www.carinii.com.pl
2.Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może
żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w
sklepie frmowym (sklepie internetowym), w której prawo to realizuje.
3.Posiadacz Karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2
niniejszego regulaminu w okresie ważności Karty.
4.W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o
których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna
wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń)


stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej
różnicy w gotówce.
5.W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o
których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna
wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty
dopłacona gotówką lub akceptowaną w danym sklepie frmowym (sklepie internetowym) inną
formą płatności, w tym kartą płatniczą lub kredytową, pod rygorem odmowy spełnienia
świadczenia/świadczeń przez Wydawcę.
6.Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów
będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w sklepie frmowym
(sklepie internetowym), w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili
realizacji tego prawa.
7.Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego
regulaminu, w danym sklepie frmowym Wydawcy wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu jest okazanie personelowi placówki handlowej, w której realizacja ta ma być
dokonana, Karty w stanie nieuszkodzonym, umożliwiającym odczyt danych z Karty, i posiadającej
wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
8.Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa
w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest to niemożliwe w związku z
niemożnością weryfkacji aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów
komputerowych, łączności itp.
9.Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu,
posiadacz Karty otrzymuje paragon fskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów
będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń oraz wydruk - potwierdzenie transakcji
Kartą z aktualną wartością Karty.
10.Aktualną wartość Karty można sprawdzić w każdym sklepie frmowym, o którym mowa w ust.
1 powyżej lub na stronie internetowej www.sklep.carinii.com.pl.

§ 3.

1.Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu
Karty.
2.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w § 1
ust. 2 niniejszego regulaminu do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która
bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę. Powyższe nie
dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby
nieuprawnionej.
3.Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy
wymiany Karty na gotówkę, jak również wydania aktualnej wartości Karty w całości lub w części w
gotówce.
4.Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa
w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem
uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty – do wartości zwracanego
Towaru (w tej części posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie).
Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy.
5.Postanowienia ust. 4 powyżej nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień
wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży.

§ 4.


1.Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2.Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
3.Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem
płatniczym.
4.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na
okaziciela.
5.Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej
www.sklep.carinii.com.pl oraz w sklepach frmowych, ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu. Wydawca ma obowiązek przekazania nabywcy/posiadaczowi Karty
treści niniejszego regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
6.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2017 r. i obowiązuje w odniesieniu do
Kart nabytych przez nabywców po tej dacie.

Łaskarzew, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Regulamin wersji pdf: