SZALEŃSTWO ZAKUPÓW! Do -40% na wszystko z kodem: ZAKUPY. Nie przegap okazji!

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA CARINII

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta Carinii
(„Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta Carinii („Karty Stałego
Klienta”).
2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest Z.P.O. CARINII, 08-450 Łaskarzew,
ul. Wolska 80, NIP: PL8261860220, REGON : 711791712 („Organizator”).
3. Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Organizatora w Sklepach Firmowych
Carinii oraz sklepie internetowym www.sklep.carinii.com.pl („Sklepy Carinii”). Aktualna lista
Sklepów Firmowych Carinii znajduje się na stronie internetowej: www.carinii.com.pl.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.carinii.com.pl
oraz w Sklepach Firmowych Carinii.


II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA CARINII
1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić
łącznie następujące warunki:
a) Klient jest pełnoletnią osobą fzyczną,
b) Klient dokonał zakupu towarów Carinii w łącznej
wysokości minimum 600,00 złotych w Sklepach Carinii,
c) Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin,
d) Klient wypełnił w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy
w Sklepie Carinii oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
w celach związanych z uczestnictwem w Programie.


III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów
towarów Carinii w jednym ze Sklepów Carinii po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1
powyżej.
2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają osobę wskazaną na Karcie Stałego
Klienta do otrzymania 5% rabatu na każde zakupy towarów Carinii dokonane w Sklepach Carinii
(„Rabat”). Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym,
nie jest również kartą płatniczą.
3. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
4. W celu naliczenia Rabatu należy okazać kasjerowi Kartę Stałego Klienta lub wpisanie nr karty
przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.
5. W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z ustawy prawa konsumenta z
dnia z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przy zakupie którego klient skorzystał z
Karty Stałego Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.


IV DANE OSOBOWE
1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest
Z.P.O. CARINII, 08-450 Łaskarzew, ul. Wolska 80, NIP: PL8261860220, REGON : 711791712. Dane
osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych
na formularzu zgłoszeniowym.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) 

(„Ustawa”).
4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketngowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w
Programie.
5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami
prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie
usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z
Programu.


V CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU
1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać
przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej
decyzji na stronie internetowej www.carinii.com.pl. Organizator na prawo zakończyć niniejszy
Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej:
www.carinii.com.pl.
2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji
Sklepie Carinii na adres siedziby Organizatora.
3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.


VI REKLAMACJE
1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje
prawo do złożenia reklamacji.
2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w
formie elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres: Z.P.O.
CARINII, 08-450 Łaskarzew, ul. Wolska 80,
3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu
poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z
procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną
usunięte.


VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin
udostępniony zostanie zarówno Sklepach Carinii oraz na stronie internetowej: www.carinii.com.pl.
Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany
Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta. Zmiany będą obowiązywać
od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.carinii.com.pl.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2017.

Regulamin dostępny wersji pdf: